Privacybeleid

Laatste update: 10-08-2021

Deze privacyverklaring legt uit hoe GREENZY de persoonlijke gegevens gebruikt die wij van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

De voor de verwerking verantwoordelijke (de verwerkingsverantwoordelijke)

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door GREENZY, een startende onderneming die een intelligent composteringssysteem voor gebruik binnenshuis ontwikkelt.

Toepassingsgebied van de privacyverklaring

GREENZY hecht veel belang aan privacy en verbindt zich er dan ook toe de persoonsgegevens van al haar stakeholders met de grootste zorg te beschermen, en persoonsgegevens alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze klanten, partners en websitebezoekers voor persoonlijke gegevens die door GREENZY via deze website en verwante diensten worden verzameld en verwerkt.

Deze Privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe GREENZY, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden en legt uit wat uw rechten als betrokkene zijn.

Overzicht van de gegevensverwerking

De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het doel van gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onderaan deze kopie hebben opgenomen.

 1. Welke gegevens verzamelen wij?
  GREENZY verzamelt uw e-mailadres om u te abonneren op haar nieuwsbrief.
 1. Hoe verzamelen wij uw gegevens?
  Wij verzamelen uw gegevens wanneer u uw gegevens met ons deelt. U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken voor de volgende activiteiten, voor de doeleinden en op basis van de redenen die hieronder worden uiteengezet:

   

 • Contactformulier of correspondentie:
  Door het contactformulier op de website in te vullen, geeft u Greenzy toestemming om uw naam, e-mailadres en vraag of bericht te verwerken. Als u rechtstreeks contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon of brief), verwerken wij uw gegevens en de inhoud van die correspondentie. Wij gebruiken deze informatie alleen om uw vraag of bericht te verwerken.
 • Nieuwsbrief:
  Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, geeft u ons uw naam en e-mailadres. Greenzy verzamelt deze gegevens op basis van uw toestemming en met als doel u relevante informatie te sturen en op de hoogte te houden van ons laatste nieuws.
  Onze e-mailcampagnes worden uitgevoerd via een leverancier die strikt voldoet aan de eisen van de Europese regelgeving (RGPD). Om de verzonden e-mails te kunnen volgen, is in elke e-mail een pixel in gif-formaat (ook bekend als een "web beacon") aanwezig. Deze unieke identificatiecode maakt het mogelijk het openen van een e-mail of het klikken op een link te traceren en registreert ook het e-mailadres, het IP-adres, de datum en het tijdstip van de ontvanger bij elke opening of klik van een campagne.
 • Verkoop en marketing :
  Wanneer wij op onze site bestellingen aannemen of verkopen, slaan wij de volgende gegevens op: e-mailadres, naam, voornaam, leveringsadres, factuuradres, telefoonnummer.
 • Andere
  De Facebook en Linkedin plug-ins op onze site verzamelen gegevens om conversies bij te houden van gebruikers die op de site surfen. Deze tracking gebeurt door middel van pixels op de pagina's van de site.
 1. Hoe zullen wij uw gegevens gebruiken?

GREENZY verzamelt uw gegevens zodat wij :

 • Uw bestelling te verwerken en uw account te beheren.
 • Houdt u op de hoogte van de status van uw pre-order.
 • om u per e-mail algemene informatie en speciale aanbiedingen over onze producten en diensten toe te sturen.

  Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden (partners, leveranciers, enz.). Zij zullen alleen worden gebruikt in het kader van de door GREENZY geleverde diensten en zullen alleen worden verwerkt door personeel in dienst van GREENZY.

 1. Bewaring van uw gegevens
  GREENZY erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen naar gelang van de aard van de verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

  De persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming verzamelen, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig blijft.

  Persoonsgegevens kunnen in ieder geval langer worden bewaard indien daarvoor een wettelijke of bestuursrechtelijke reden bestaat, of korter indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en er niet langer een gerechtvaardigde reden is om deze gegevens te bewaren.

  Wij garanderen dat wij slechts beperkte toegang tot gearchiveerde gegevens zullen verschaffen en dat wij uw persoonsgegevens zullen wissen of anonimiseren indien de bewaartermijn is verstreken.

Ter informatie, en zoals vereist door de RGPD, bewaren wij de persoonsgegevens van inactieve personen gedurende 36 maanden. Wij verwerken verzoeken om rectificatie, verwijdering of teruggave binnen maximaal 1 maand.

 1. Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming?
  De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn/haar rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR, officiële tekst hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR)
 • Het recht van toegang U hebt het recht om op elk moment en kosteloos uw persoonsgegevens in te zien en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die GREENZY over u verzamelt.
 • Het recht op correctie U hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.
 • Het recht op wissen U hebt het recht om GREENZY te verzoeken uw persoonsgegevens uit haar systeem te verwijderen.
  Het verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen kan niet altijd worden ingewilligd vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. GREENZY zal met deze verplichtingen rekening houden bij de beantwoording van uw verzoek.
 • Het recht op beperking van de verwerking In sommige gevallen heeft de betrokkene het recht de verwerking van zijn persoonsgegevens te laten beperken. Wij zullen uw gegevens blijven opslaan, maar wij zullen het gebruik ervan beperken. U kunt dit verzoek bijvoorbeeld doen wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, of dat de verwerking door GREENZY ongerechtvaardigd is. Wij hoeven alleen aan deze verzoeken te voldoen in specifieke gevallen die bij wet zijn bepaald.
 • Het recht van bezwaar U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking geschiedt op basis van het gerechtvaardigd belang van GREENZY of op basis van het algemeen belang. Wij zullen de verwerking staken tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking of voor de uitoefening van wettelijke rechten kunnen aantonen. U kunt ook bezwaar maken in geval van direct marketing, zodat de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden zullen worden verwerkt.
 • Recht om toestemming in te trekken Voor de verwerking van uw persoonsgegevens die door GREENZY met uw toestemming zijn verzameld, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt zich bijvoorbeeld altijd afmelden voor nieuwsbrieven. De intrekking van uw toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die eerder door GREENZY zijn uitgevoerd.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid U hebt het recht om de door GREENZY verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@greenzy.be Wij verbinden ons ertoe binnen een maand na ontvangst op uw verzoek te antwoorden. Wij kunnen u vooraf om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om er zeker van te zijn dat het verzoek echt van u afkomstig is.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat GREENZY uw privacy schendt.

Contact: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

 1. Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden hetzij digitaal (in databanken) hetzij op papier opgeslagen. In beide gevallen heeft GREENZY technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang tot of de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens te voorkomen.

 1. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op deze GREENZY-website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen aan onze privacyverklaring bekendmaken, zullen wij de datum en het versienummer van de "laatste bijwerking" van onze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen op onze homepage worden bekendgemaakt. Niettemin raden wij u aan onze Privacyverklaring regelmatig te controleren.

 1. Hoe neemt u contact op met de bevoegde autoriteiten?

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

 1. Hoe kunt u ons bereiken

Email : privacy[@]greenzy.be
Adres : Hallestraat 11, 1460 Ittre BE

 

Groenachtige ronde bladeren
Greenzy - Just Easy
Start het @KBC
Orange Fab België Luxemburg
Be Circular logo
CAP-Innove
Logo BXL-hoofdstedelijk gewest FR/NL
logo stichting toekomstige generaties
yncubator
met de steun van Wallonië

Copyright Greenzy® 2017 - 2024