Algemene voorwaarden

Laatste update: 23-12-2021

I - TOEPASSING

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is het regelen van de relatie tussen :

- de vennootschap Greenzy SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 11 rue du Halage, 1460 Ittre, België. Geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0748.643.624, hierna te noemen de Verkoper;

- de internetgebruiker die zich bij onze algemene voorwaarden heeft aangesloten door klant van Greenzy te worden, hierna "de Klant" genoemd.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die op de website van de Verkoper worden gedaan. Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze algemene verkoopvoorwaarden.

II - PRODUCTEN

Greenzy stelt de te koop aangeboden Producten en hun kenmerken voor op de Site. De Klant heeft de mogelijkheid om, voordat de definitieve bestelling wordt geplaatst, kennis te nemen van de essentiële kenmerken van de Producten die hij wenst te kopen.

De door Greenzy gepresenteerde aanbiedingen in voorraad zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De foto's die de Producten voorstellen, dienen enkel ter informatie. Deze foto's, evenals de teksten ter illustratie van de Producten, maken geen deel uit van het contractuele gebied.

III - BESTELPROCEDURES

Bestellingen worden uitsluitend op internet geplaatst via de website van de handelaar www.greenzy.eu.

Elke bestelling leidt tot de ontvangst op het voor de bestelling gebruikte e-mailadres van een bericht van bevestiging van de bestelling, waarin de bestelling zelf wordt samengevat, alsmede de belangrijkste bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden, met name met betrekking tot de levering.

Alleen deze bevestiging garandeert de beschikbaarheid van uw bestelling.

IV - PRIJZEN

De prijzen worden weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, inclusief de Belgische BTW, en zijn slechts geldig op de datum waarop de Bestelling door de Klant wordt gevalideerd. Greenzy behoudt zich het recht voor om deze te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de Bestelling of de Voorbestelling wordt geregistreerd.
Voor leveringen naar landen buiten de EU wordt de BTW in mindering gebracht bij de validatie van de bestelling van de Klant. In het geval van dergelijke zendingen kunnen invoerrechten en -heffingen van toepassing zijn en deze zullen worden geïnd op het moment van levering op het verzendadres.

In geval van wijziging van het BTW-tarief wordt de prijs automatisch gewijzigd zonder enige voorafgaande kennisgeving, behalve de datum waarop het nieuwe tarief van toepassing wordt.
Bestellingen zijn onmiddellijk betaalbaar via de site van de handelaar, en daarom wordt er geen korting verleend.

De te betalen prijs is de prijs die op het moment van de aankoop op de site wordt aangegeven, eventueel vermeerderd met de vervoerskosten die volgens de bestemming van toepassing zijn. Ze zal worden hernomen op het ogenblik van de validatie van de bestelling.
De Verkoper verbindt er zich enkel toe de bestelling uit te voeren op het ogenblik van de betaling ervan.

V - WIJZEN VAN BETALING

Betaling voor producten wordt gedaan via WooCommerce Payments om een hoog niveau van veiligheid te garanderen. De Verkoper heeft nooit toegang tot vertrouwelijke betalingsinformatie. Alleen WooCommerce Betalingen heeft toegang tot vertrouwelijke betalingsinformatie.

VI - LEVERING

VI.I Plaats van levering

De levering geschiedt op het door de Klant opgegeven leveringsadres, met dien verstande dat dit het woonadres van de Klant moet zijn of dat van een andere natuurlijke persoon van zijn keuze, indien dit bij de Bestelling duidelijk is aangegeven. Bij de bestelling dient de Klant zijn leveringsadres in te vullen en een telefoonnummer en een e-mailadres op te geven waarop de vervoerder kan worden gecontacteerd. De Klant kan ervoor kiezen om de goederen op een ander adres dan het factuuradres te laten leveren.
Bij de registratie van de persoonsgegevens van de Klant dient de Klant ervoor te zorgen dat de verplichte gegevens die hij verstrekt juist en volledig zijn. In geval van een fout in de formulering van de gegevens van de ontvanger, kan Greenzy niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het (de) Product(en) te leveren.
Het bedrag van de leveringskosten wordt aangegeven op het ogenblik van de aankoop en is onderworpen aan de goedkeuring van de Klant tijdens de validatie van zijn bestelling alvorens tot betaling over te gaan.

VI.II Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden aangegeven op het ogenblik van de bestelling. Dit zijn indicatieve tijden, uitgedrukt in werkdagen, en komen overeen met de gemiddelde tijden voor de verwerking van de bestelling en de levering ervan.
De leveringsdatum voor voorbestellingen is bij benadering, een preciezere datum zal ongeveer een maand voor de levering aan de Klant worden meegedeeld. Greenzy wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een vertraging in de levering van pre-orders.

Greenzy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering die niet te wijten is aan haar schuld of die te wijten is aan een daad van overmacht. In geval van overmacht, waardoor de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, zal deze termijn worden verlengd met de bewezen duur van de overmacht. Er zij aan herinnerd dat als gevallen van overmacht worden beschouwd: stakingen, blokkades van weg-, spoorweg- of luchtnetwerken, ongeacht de oorzaak, en uiteraard gebeurtenissen die te wijten zijn aan slechte weersomstandigheden.

VI.III Vervoer

De vervoers- en leveringsvoorwaarden worden ten minste één week voor de levering per e-mail aan de Klant toegezonden.
Noch de Verkoper, noch de vervoerder kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een onmogelijkheid tot levering ten gevolge van een onnauwkeurigheid in het leveringsadres.

De aan het vervoer verbonden risico's (verlies, beschadiging of diefstal) zijn voor rekening van de Verkoper, op voorwaarde dat de Klant de goederen bij ontvangst in aanwezigheid van de vervoerder heeft gecontroleerd en de gebruikelijke voorbehouden op de transportbon heeft vermeld. In geval van voorbehouden bij ontvangst moeten deze eveneens binnen 48 uur na ontvangst van het pakket per e-mail of telefonisch aan de Verkoper worden gemeld.

Indien de goederen stuk zijn, moet de Klant het pakket weigeren. Pas dan kan een nieuw product naar de klant worden teruggestuurd. Daarom is het absoluut noodzakelijk de inhoud van het pakket op het ogenblik van de ontvangst in aanwezigheid van de bezorger te controleren. Een dergelijke weigering moet ook binnen 48 uur na het bezoek van de vervoerder per e-mail of telefonisch aan de Verkoper worden gemeld. Elk pakje dat door de Klant wordt aanvaard, maar dat stuk blijkt te zijn, kan door de Verkoper niet worden vervangen.

In geval van terugzending van een pakket dat niet wordt opgeëist door de geadresseerde, verbindt de Verkoper zich ertoe een tweede levering aan te bieden op voorwaarde dat de Klant bijdraagt in de leveringskosten.

 VII - SERVICE NA VERKOOP EN KLACHTEN

De dienst na verkoop van de Verkoper is per e-mail bereikbaar op privacy@greenzy.be.

Alle klachten betreffende gebreken aan de geleverde goederen, onjuistheden in hoeveelheden of referenties, moeten binnen 48 uur na ontvangst van de goederen per e-mail of telefonisch aan de Verkoper worden gericht.

Elke terugzending van goederen vereist het voorafgaande akkoord van de Verkoper, die kan beslissen om een retourbon te geven naargelang de situatie die zich voordoet. Het retouradres zal per e-mail aan de Klant worden meegedeeld. De verpakking moet in perfecte staat worden gehouden. Indien het pakket verloren gaat of beschadigd wordt bij het terugzenden van het product, zijn de kosten van de schade voor rekening van de Klant.

Indien het oorspronkelijk bestelde artikel niet meer beschikbaar is, kan de Klant om een gelijkwaardig artikel verzoeken of om de volledige terugbetaling van de bestelling.

Er wordt aan herinnerd dat de Verkoper in principe verantwoordelijk is voor alles wat de veiligheid van de producten betreft.

In elk geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper de waarde van het gekochte goed niet overschrijden en zal geen andere schadevergoeding kunnen worden geëist dan die welke uitdrukkelijk in de Consumentenwet is bepaald.

Indien een bestelling de Klant niet bereikt, maar een verzending door de Verkoper met een pakketnummer heeft plaatsgevonden, heeft de Klant 45 dagen de tijd om een klacht bij de Verkoper in te dienen. Na afloop van het onderzoek kan de Verkoper beslissen om zo snel mogelijk over te gaan tot de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de bestelling.

VIII- HERROEPINGSRECHT

De Klant heeft het recht om van zijn aankoop af te zien zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na ontvangst van zijn bestelling. Om dit recht uit te oefenen, moet de Klant de goederen binnen deze termijn van veertien dagen terugsturen naar het adres dat hem na het verzoek om terugzending per e-mail werd meegedeeld. De verpakking moet in perfecte staat worden gehouden. De terugbetaling zal gebeuren via bankoverschrijving na ontvangst van de teruggezonden goederen. De transportkosten zijn dan voor rekening van de Klant.

De Klant dient bij zijn verzoek tot herroeping een kopie van de factuur of enig ander element bij te voegen aan de hand waarvan de betrokken Bestelling en de houder ervan kunnen worden geïdentificeerd.

Alleen de Klant die als zodanig aan Greenzy is geïdentificeerd, kan dit recht uitoefenen, met uitsluiting van elke andere persoon, en in het bijzonder van de persoon aan wie de levering is gedaan (bijvoorbeeld in het geval van een geschenk).

IX - Garanties

De op de Website verkochte Producten zijn in overeenstemming met de in België en de Europese Unie geldende regelgeving en hebben prestaties die verenigbaar zijn met niet-professioneel gebruik.

De Producten worden automatisch en zonder extra betaling geleverd, onafhankelijk van het herroepingsrecht:

- de wettelijke conformiteitsgarantie, voor kennelijk gebrekkige, beschadigde of bedorven Producten of Producten die niet overeenstemmen met de bestelling; en

- de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik.

Er wordt aan herinnerd dat de Klant in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om tegen Greenzy op te treden. De Klant kan dus kiezen tussen herstelling of vervanging van het bestelde Product, onder voorbehoud van de voorziene kostenvoorwaarden, en is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de vierentwintig maanden die volgen op de levering van het Product.

De Klant kan beslissen een beroep te doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het Product; in dat geval kan hij ervoor kiezen de verkoop te ontbinden of de verkoopprijs te verminderen.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant Greenzy schriftelijk op de hoogte brengen van de niet-overeenstemming van de Producten binnen een termijn van maximum 15 dagen vanaf de levering van de Producten of vanaf de ontdekking van verborgen gebreken binnen de bovenvermelde termijnen en de gebrekkige Producten terugzenden in de staat waarin hij ze ontvangen heeft, met alle elementen (accessoires, verpakking, gebruiksaanwijzing, enz.).

Greenzy vergoedt, vervangt of repareert Producten of onderdelen onder garantie die niet conform of defect blijken te zijn.

De portokosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de kosten van terugzending worden vergoed op vertoon van de kwitanties.

Terugbetalingen voor producten die als niet-conform of gebrekkig worden beschouwd, worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 15 dagen na de vaststelling door Greenzy van het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek uitgevoerd.

De terugbetaling zal geschieden op de bankrekening van de Klant.

Greenzy kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

- Niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, hetgeen de Klant dient na te gaan,

- In geval van verkeerd gebruik, professioneel gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De garantie van Greenzy is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of een gebrek vertonen.

X - RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJK RECHT

Verkoopovereenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de verkoop met de Klant zal, bij gebrek aan een minnelijke schikking, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Brussel.

Groenachtige ronde bladeren
Greenzy - Just Easy
Start het @KBC
Orange Fab België Luxemburg
Be Circular logo
CAP-Innove
Logo BXL-hoofdstedelijk gewest FR/NL
logo stichting toekomstige generaties
yncubator
met de steun van Wallonië

Copyright Greenzy® 2017 - 2024